REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Skarbnicę Talentów jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W przypadku dzieci obowiązek ten dotyczy rodziców lub opiekunów prawnych. 1a. Na liście uczestników jest się od momentu podpisania umowy do momentu odstąpienia od umowy. Zajęcia odbywają się 4x w miesiącu. Sezon artystyczny w Skarbnicy Talentów trawa do 20.06.2020. Cena za miesiąc czerwiec nie ulega zmianie. Płatność za ostatni miesiąc zajęć regulowana jest z płatnością za miesiąc maj. 1b. Wszelkie występy, próby, konkursy oraz pokazy zaliczane są na poczet zajęć. 2. Uczestnikami zajęć tanecznych mogą być jedynie osoby, które zaakceptowały niniejszy regulamin,podpiszą umowę oraz mają uregulowaną opłatę za zajęcia, zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie www.skarbnica-talentow.pl. 2a. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest opłacenie całego miesiąca zajęć z góry. Karnet obejmuje 4 zajęcia w miesiącu, 5 zajęcia nie odbywają się, chyba że są formą odrabiania dni ustawowo wolnych od pracy. Za Każdy rodzaj zajęć płatność uiszczana jest osobno nie ma możliwości uczęszczania na zajęcia naprzemiennie. Wszelkie płatności regulowane są max. do 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA gotówką u Pani Joanny Szczecińskiej. 2b. Z jednorazowego wejścia mogą skorzystać osoby, które pierwszy raz będą uczestniczyć w zajęciach lub w przypadku minimum dwutygodniowej choroby pod warunkiem: – mailowego lub osobistego powiadomienia o chorobie w terminie 3 dni, od daty pierwszych zajęć objętych chorobą, – w terminie 3 dni po ustaniu choroby należy przesłać mailowo podanie wraz z załączonym zwolnieniem lekarskim zaświadczającym, że w danym okresie (minimum dwutygodniowym) Uczestnik nie mógł brać udziału w zajęciach tanecznych. Nieobecność ucznia na zajęciach lub zrezygnowanie w trakcie trwania zajęć bez względu na jego przyczynę, nie skutkuje zwrotem opłaty i nie obliguje Szkołe Skarbnica Talentów do ponownego przeprowadzenia tych zajęć. Nieuiszczenie opłat w terminie, powoduje: – naliczenie odsetek w wysokości ustawowej, – skreślenie uczestnika z listy uczestników zajęć za zaległości wynoszące wartość dwóch i więcej miesięcznych opłat i skutkuje rozwiązaniem umowy oraz dochodzeniem roszczeń finansowych na drodze cywilnej. 2c. Rodzeństwo otrzymuje 10% zniżki – warunkiem otrzymania rabatu jest wykupienie całego karnetu miesięcznego (ZNIŻKA NIE OBOWIĄZUJE PRZY POJEDYNCZYCH WEJŚCIACH) 3. Na sali tanecznej podczas zajęć mogą przebywać JEDYNIE osoby, które znajdują się na liście Uczestników danych zajęć. Z uwagi na komfort uczestników, rodzice oraz inne osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na salach tanecznych. 4. Każdy Uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zabrać ze sobą strój grupowy oraz dopasować fryzurę do tańca co zapewni odpowiedni komfort podczas ćwiczeń. 5. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na sale taneczne. Instruktor ma prawo niewpuszczenia na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym podłogę. 6. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć Instruktor ma prawo do niewpuszczania na salę taneczną osób spóźniających się. 7. Zajęcia mogą być prowadzone przez różnych instruktorów o właściwych kwalifikacjach. 8. Skarbnica Talentów ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne, bez zwrotu opłaty za te zajęcia. Uczestnicy zajęć do 13 roku życia zostają wykluczeni z udziału w zajęciach, ale pozostają na sali tanecznej pod opieką Instruktora.W trakcie zajęć obowiązuje zakaz spożywania posiłków ( słodycze,gumy do żucia,chipsy,itp). 9. UWAGA! W występach będą uczestniczyć tylko te dzieci, które systematycznie pojawiają się na zajęciach, znają choreografie oraz posiadają stosowne do występów kostiumy (grupowe lub solowe). 10. Rodzic/Opiekun dziecka uczęszczającego na zajęcia wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku swojego dziecka na potrzeby promocji Skarbnicy Talentów, do publikacji zdjęć, filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez Skarbnice Talentów i patronów. 11. Odstąpienie od umowy możliwe jest przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca kalendarzowego poprzez dostarczenie osobiście,wysłanie podpisanego oświadczenia na adres szkoły dostępny na stronie lub przesłanie skanu na kontakt@skarbnica-talentow.pl. Wzór odstąpienia dostępny jest do pobrania na stronie www.skarbnica-talentow.pl. Rachunek czy inne zaświadczenia wystawiamy na życzenie klienta o czym prosimy wcześniej poinformować.
 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Skarbnica Talentów Agnieszka Skarbecka 63-020 Lubonieczek Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie przede wszystkim w celu realizacji umowy, w tym do: – obsługi umowy, świadczenia wynikających z niej usług i obsługi ewentualnych reklamacji – przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych – kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się może także w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się może także wtedy, gdy jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności. Administrator, celem zawarcia i wykonania umowy, może wymagać podania przez Panią/Pana następujących danych osobowych: imię i nazwisko, firma, adres zamieszkania oraz adresy korespondencyjne, numery PESEL, dane kontaktowe. Podanie powyższych danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne dla zawarcia umowy; w razie braku ich podania Administrator będzie uprawniony do odmowy zawarcia umowy lub umowa może być niemożliwa do wykonania. Administrator może także żądać podania danych osobowych wymaganych przepisami prawa, np. ze względów podatkowych lub rachunkowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach: – wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, – dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, – przez okres przedawnienia roszczeń, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy; – archiwizowanie danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. ustawa o rachunkowości co do zasady 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce np. wystawienie faktury, rozwiązanie umowy itp. Posiada Pani/Pan prawo: – dostępu do treści swoich danych osobowych i do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane; – do sprostowania danych osobowych (np. gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), – usunięcia (np. gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora lub gdy cofnięta zostanie zgoda na przetwarzanie danych lub zgłoszony będzie sprzeciw wobec przetwarzania danych) oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiada Pani/Pan prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania; do przenoszenia danych (gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny) oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (dotyczy określonego celu, np. marketingu). Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Administrator udostępnia Pani/Pana dane osobowe partnerom biznesowym, którzy świadczą dla Administratora różnego rodzaju usługi – w tym finansowe, prawne lub księgowe, archiwizacyjne. Odbiorcami mogą być też podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie firmy, takie jak dostawcy systemów informatycznych i aplikacji, a także firmy kurierskie, transportowe itp. Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe organom publicznym na ich uprawnione żądanie. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. A.Skarbecka